Cod etic

Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de Atletism (IAAF)

Codul etic pentru antrenori

 Concept

Rolul fundamental al antrenorului constă în optimizarea procesului de dezvoltare individuală prin realizarea potenţialului atletic. Acest rol presupune luarea în consideraţie a intereselor pe termen lung ale sportivilor, care prezintă o importanţă mai mare în comparaţie cu atingerea scopurilor pe termen scurt legate de atletism. Pentru îndeplinirea acestui rol, antrenorii trebuie să aibă un comportament etic, respectând următoarele principii:

–  Antrenorii trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului, adică drepturile egale ale fiecărui sportiv, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie, apartenenţă politică, culoarea pielii, opinie, naţionalitate sau origine socială, apartenenţă etnică, naştere sau altă calitate.
–  Antrenorii trebuie să respecte demnitatea şi să recunoască importanţa fiecărei persoane în parte. Aici se include şi respectarea dreptului de a nu fi supus violenţei fizice ori sexuale.
–  Antrenorii trebuie să garanteze siguranţa şi corespunderea condiţiilor de desfăşurare a lecţiilor practice normelor stabilite. Aici trebuie să se ia în calcul vârsta, maturitatea şi nivelul de măiestrie a sportivului. Aceasta este deosebit de important în cazul sportivilor tineri sau începători.
–  Antrenorii trebuie să recunoască şi să respecte regulile de desfăşurare a competiţiilor. Aceasta se referă atât la spiritul, cât şi la litera regulilor, în timpul antrenamentelor şi competiţiilor, pentru a asigura egalitatea condiţiilor de concurs pentru sportivi.
–  Antrenorii trebuie să manifeste activ respect faţă de arbitri şi să recunoască rolul acestora în arbitraj, care garantează desfăşurarea onestă a competiţiilor în conformitate cu regulile existente.
–  Antrenorii sunt obligaţi să influenţeze comportamentul şi manierele sportivilor pe care îi antrenează, totodată încurajând independenţa şi năzuinţa de autoafirmare a fiecărui sportiv, responsabilitatea acestora pentru deciziile luate, comportament şi maniere.
–  Antrenorii trebuie să ia o poziţie activă în vederea excluderii folosirii sub orice formă a preparatelor interzise sau altor substanţe şi metode nepermise care îmbunătăţesc rezultatele. Acest rol activ al antrenorului constă în a explica sportivilor influenţa dăunătoare a substanţelor şi metodelor interzise.
–  Antrenorul trebuie să recunoască dreptul egal al tuturor antrenorilor de a dori succesul sportivilor pe care îi antrenează şi care concurează în conformitate cu regulile. Observaţiile, recomandările şi criticile trebuie să fie adresate persoanei concrete, în aşa fel încât nicio terţă persoană să nu le audă sau să le vadă.
–  Antrenorii nu trebuie niciodată, în mod deschis ori voalat, să convingă sportivii să se transfere în grupa lor.
–  Antrenorii trebuie să deţină calificare de antrenor recunoscută. Antrenorii trebuie să înţeleagă că obţinerea calificării de antrenor reprezintă un proces neîntrerupt, care se realizează prin îmbunătăţirea cunoştinţelor în timpul participării la cursuri acreditate şi datorită acumulării experienţei practice de antrenor. De asemenea, antrenorii sunt obligaţi să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa practică pe care le-au obţinut.
–  Antrenorii trebuie să respecte imaginea de antrenor şi să urmeze permanent cele mai înalte norme de comportament personal, care se manifestă în aspectul exterior şi în acţiunile lor.
–  Antrenorii nu trebuie niciodată să fumeze în timpul antrenamentelor sau să întrebuinţeze băuturi alcoolice la puţin timp înainte de antrenament – pentru a evita influenţa negativă asupra competenţei lor sau mirosul de alcool.
–  Antrenorii trebuie să coopereze cu toate persoanele şi organizaţiile care pot juca un rol în dezvoltarea sportivilor pe care îi antrenează. Aceasta presupune colaborarea cu alţi antrenori, întrebuinţarea experienţei savanţilor şi medicilor în domeniul sportului, susţinerea activă a activităţii federaţiei lor naţionale şi a IAAF.

 

Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций

Этический кодекс для тренеров

Главная идея

Основная роль тренера заключается в том, чтобы оптимизировать процесс индивидуального развития за счет реализации легкоатлетического потенциала. Эта роль предполагает учет долгосрочных интересов спортсменов, представляющих собой большую важность, чем достижение краткосрочных легкоатлетических целей. Для выполнения этой роли тренеры должен вести себя этично, соблюдая следующие принципы:

–  Тренеры должны соблюдать основные права человека, то есть равные права каждого спортсмена без дискриминации по половым, расовым, языковым, религиозным, политическим мотивам, цвету кожи, убеждениям, национальности или социальному происхождению, принадлежности к национальным меньшинствам, рождению или другому статусу.
–  Тренеры должны уважать достоинство и признавать значимость каждой отдельной личности. Сюда относится и уважение права на свободу от физического или сексуального насилия.
–  Тренеры должны гарантировать безопасность и соответствие нормам условий для практических занятий. Здесь должны учитываться возраст, зрелость и уровень мастерства спортсмена. Это особенно важно для молодых или начинающих спортсменов.
–  Тренеры должны признавать и соблюдать правила соревнований. Это касается, как духа, так и буквы правил, во время тренировки и соревнований, чтобы обеспечить равенство соревновательных условий для спортсменов.
–  Тренеры должны активно проявлять уважение к судьям, признавая роль судей в обеспечении судейства, гарантирующего честное проведение соревнований в соответствии с существующими правилами.
–  Тренеры обязаны оказывать влияние на поведение и манеры спортсменов, которых они тренируют, поощряя в то же время независимость и стремление к самоутверждению каждого спортсмена, его ответственность за принятые решения, поведение и манеры.
–  Тренеры должны занимать активную позицию, чтобы предотвратить любое использование запрещенных препаратов или других неразрешенных к применению веществ и методов, улучшающих результат. Такая активная роль тренера заключается в разъяснении спортсменам вредного влияния запрещенных веществ и методов.
–  Тренер должен признавать, что все тренеры должны иметь равное право желать успеха спортсменам, которых они тренируют, и которые соревнуются по правилам. Наблюдения, рекомендации и критические замечания должны быть адресованы конкретному лицу, чтобы их не слышали или не видели посторонние лица.
–  Тренеры никогда не должны, открыто или завуалировано, уговаривать тренирующихся спортсменов перейти в их группу.
–  Тренеры должны иметь признанную тренерскую квалификацию. Тренеры должны понимать, что приобретение тренерской квалификации – это непрерывный процесс, продолжающийся за счет повышения знаний во время участия в аккредитованных курсах и за счет приобретения практического тренерского опыта. Тренеры также обязаны делиться своими знаниями и практическим опытом, который они приобрели.
–  Тренеры должны уважать образ тренера и постоянно поддерживать самые высокие нормы личного поведения, которое проявляется во внешности и действиях.
–  Тренеры никогда не должны курить во время тренировки или употреблять спиртные напитки незадолго до тренировки, что может повлиять на их компетентность, или от них будет пахнуть алкоголем.
–  Тренеры должны оказывать полное содействие всем отдельным лицам и организациям, которые могут играть роль в развитии спортсменов, которых они тренируют. Это подразумевает сотрудничество с другими тренерами с использованием опыта спортивных ученых и спортивных врачей, проявление активной поддержки деятельности своей национальной федерации и ИААФ.