Despre Noi

Asociaţia obştească „Federaţia de Atletism din Republica Moldova” (denumirea abreviată – „FAM”), este o federaţie sportivă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită în baza asocierii persoanelor juridice (structuri sportive), în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

Atletismul constă din:
– probe de alergări şi tehnice (sărituri, aruncări);
– curse de alergări;
– marş sportiv şi crosuri.

Asociaţia este unica organizaţie, care reprezintă atletismul, organizează şi coordonează dezvoltarea atletismului, având ca bază contractul, semnat cu autoritatea centrală de specialitate, cu stipulările financiare şi alte obligaţii ale părţilor.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

Asociaţia este o organizaţie necomercială care îşi realizează activitatea în beneficiul întregii societăţi  şi nu susţine partidele politice, blocurile electorale şi candidaţi independenţi la alegerile în organele puterii publice. Repartizarea veniturilor în folosul fondatorilor şi membrilor Asociaţiei este interzisă.

Asociaţia este membră a Asociaţiei Internaţionale a Federaţiilor de Atletism (WA), a Asociaţiei Europene de Atletism (EA), a Asociaţiei Balcanice a Federaţiilor de Atletism (ABAF), cu avizul autorităţii centrale de specialitate, şi membră a Comitetului Naţional Olimpic al Republicii Moldova.

Asociaţia are exclusiv scopuri ce vizează desfăşurarea activităţilor de utilitate publică.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

Scopurile Asociaţiei sunt de a contribui la:

– unirea tuturor eforturilor structurilor sportive care practică atletismul, contribuie la dezvoltarea şi   desfăşurarea activităţilor de propagare a atletismului în Moldova;
– pregătirea  sportivilor de înaltă performanţă în acest domeniu;
– participarea cu succes la Jocurile Olimpice, Campionatele, Cupele Mondiale şi Europene, alte competiţii   internaţionale oficiale;
– atragerea unui număr cât mai mare de cetăţeni în practicarea atletismului şi propagarea astfel a unui mod sănătos de viaţă;
– întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu asociaţiile similare din alte ţări, cu forul continental şi mondial de specialitate;

Pentru realizarea scopurilor statutare, Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

– aplică în activitate statutul şi regulamentele proprii, ale federaţiilor internaţionale, normele generale stabilite de autoritatea administrativă centrală şi ale legislaţiei în vigoare;
– aplică în domeniul propriu de competenţă programele antidoping, cele de combatere a violenţei şi de promovare a spiritului de “fair-play” în sport;
– elaborează şi aplică strategia şi programele de activitate în concordanţă cu strategia generală aprobată de autoritatea administrativă centrală;
– aprobă norme tehnico-metodice de organizare şi alte reglementări specifice domeniului de competenţă;
– propune administraţiei publice centrale de specialitate conferirea titlurilor şi categoriilor sportive conform Regulamentului de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive aprobate de Consiliul autorităţii;
– organizează şi promovează sistemul competiţional naţional şi stimulează competiţiile în unităţile administrativ-teritoriale;
– selectează şi pregăteşte corespunzător loturile olimpice şi naţionale, precum şi asigură participarea acestora la competiţii internaţionale;
– coordonează activitatea de formare şi perfecţionare a specialiştilor pe probe de sport, organizează cursuri, stagii şi reuniuni pentru antrenori, arbitri, instructori;
– contribuie la crearea secţiilor sportive, asigură  pregătirea  sportivilor de performanţă;
– organizează  întruniri, seminare, competiţii sportive de atletism;
– dezvoltă legături internaţionale cu alte organizaţii sportive care practică şi popularizează atletismul şi modul sănătos de viaţă;
– organizează şi desfăşoară concursuri şi jocuri intelectuale privind cunoaşterea istoriei şi dezvoltării atletismului;
– informează despre istoria şi viaţa celor mai renumiţi sportivi în domeniu;
– organizează competiţii sportive pentru diferite categorii de vârstă, participă la competiţii internaţionale, reprezintă Republica Moldova în federaţiile, uniunile şi asociaţiile sportive internaţionale;
– instituie şi editează publicaţii periodice;
– editează cărţi, broşuri despre atletism.

(Extras din Statutul FAM, cap. 1-3).