Conducere

Organele de conducere şi de control ale Federaţiei

Conform Statutului FAM (p. 4.1), în structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul administrativ (Biroul);
 3. Administratorul (Președintele);
 4. Vicepreședintele;
 5. Secretarul General;
 6. Antrenorul federal principal;
 7. Cenzorul (Comisia de cenzori);
 8. Consiliul de Supraveghere.

Federația poate avea și alte organe care contribuie la activitatea ei, ale căror atribuții sunt prevăzute de statut. Orice cetățean al Republicii Moldova ales în Consiliul World Athletics sau European Athletics devine de jure membru al Biroului Federației și poate participa cu drept de vot la Adunarea Generală a Federației (p. 4.2-4.3).

În situații excepționale sau urgente, Adunarea Generală sau ședința Biroului se pot desfășura virtual (fără prezență fizică, prin mijloace de comunicare electronice) ori cu unii membri prezenți fizic, iar alții virtual (p. 4.22).

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice din 29.01.2021

* * *

Organul suprem de conducere al Federației este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se convoacă periodic în ședințe ordinare, precum și în ședințe extraordinare (p. 4.4). Conform p. 4.5 al Statutului, Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

 1. aprobă și modifică statutul Federației;
 2. admite și exclude membri, la propunerea Biroului;
 3. alege și revocă Președintele, Vicepreședintele, Secretarul General, membrii Biroului, organelor de control;
 4. aprobă tranzacțiile de proporții ale Federației;
 5. anulează hotărârile Președintelui și pe cele ale Biroului fără a aduce atingere drepturilor terților de bună-credință;
 6. stabileşte mărimea cotizaţiei de membru;
 7. adoptă decizia privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Federației;
 8. decide asupra reorganizării sau lichidării benevole a Federației în modul stabilit de statut și cu respectarea legislației;
 9. decide asupra altor chestiuni date în competența sa prin lege sau statut.

Biroul este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă (p. 4.15, 4.17):

 1. elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale de activitate ale Federației, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 2. asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Federației;
 3. supraveghează activitatea Federației;
 4. aprobă regulamentele de uz intern ale Federației;
 5. aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Federației;
 6. asigură respectarea de către Federație a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 7. examinează propunerile de acceptare sau excludere în/din rândul membrilor Federației;
 8. schimbă sediul Federației;
 9. adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Federației;
 10. hotărăşte participarea Federației în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 11. stabilește un sistem de onoruri pentru persoanele care au oferit un sprijin important în dezvoltarea atletismului;
 12. decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Federației.

Pot face parte din Birou doar persoanele fizice desemnate în condițiile prezentului statut. Membri ai Biroului sunt din oficiu Vicepreședintele, Secretarul General și Antrenorul federal principal. Membrii Biroului participă la Adunarea Generală cu drept de vot (p. 4.16).

Federația este administrată de un Administrator/Președinte, care este persoana fizică desemnată de Adunarea Generală pe un mandat de 4 ani. Președintele nu poate fi membru al Biroului şi are următoarea atribuții (p. 4.23-25):

 1. gestionează activitatea Federației;
 2. reprezintă Federația în raport cu autoritățile publice și terții, pe plan intern și internațional;
 3. face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
 4. execută hotărârile organelor de conducere și de control ale Federației;
 5. administrează operativ mijloacele Federației, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
 6. semnează statutul în redacţie nouă sau actul adiţional cu privire la modificarea operată în actul de constituire, adoptate de Adunarea Generală, în cazul în care nu este desemnată o altă persoană de către Adunarea Generală;
 7. întocmește anual raportul cu privire la activitatea Federației și îl transmite organelor de conducere pentru aprobare;
 8. asigură publicarea raportului anual cu privire la activitatea Federației;
 9. adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Federației şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;
 10. exercită alte atribuții prevăzute de lege.

Vicepreşedintele Federației este ales de Adunarea Generală prin vot deschis sau secret, pe un termen de 4 ani, şi este, totodată, Președinte al Biroului Federației. Vicepreşedintele înlocuieşte Preşedintele în lipsa acestuia (p. 4.28).

Secretarul General al Federației este ales pe un termen de 4 ani, prin vot deschis sau secret, la Adunarea Generală şi este membru al Biroului Federației. Secretarul General organizează activitatea organelor de conducere ale Federației şi are următoarele atribuţii (p. 4.29):

 1. ţine lucrările de secretariat;
 2. înregistrează cererile şi demersurile prezentate Federației;
 3. întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Biroului Federației;
 4. duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii;
 5. asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale;
 6. organizează activitatea personalului salariat al Federației;
 7. reprezintă Federația pe plan intern şi extern;
 8. duce evidenţa documentaţiei şi efectuează controlul respectiv;
 9. organizează şi susţine activitatea comisiilor Federației;
 10. în comun cu comisiile Federației pregăteşte şi prezintă spre aprobare Biroului:
 • programe şi planuri de activitate ale Federației,
 • calendarul competiţiilor naţionale şi internaţionale,
 • componenţa delegaţiilor pentru deplasări peste hotare,
 • premierea sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, altor specialişti şi voluntari.

Adunarea antrenorilor de atletism din Republica Moldova examinează şi înaintează Biroului Federației pentru alegere şi aprobare cele mai potrivite candidaturi pentru funcţia de (Antrenorul Federal Principal). Antrenorul federal principal este ales pe un termen de 4 ani, răspunde pentru activitatea sa în faţa Adunării antrenorilor de atletism din Republica Moldova şi a Biroului Federației. Antrenorul federal principal este membru al Biroul Federației (p. 4.30). Antrenorul federal principal conduce activitatea Consiliului antrenorilor, care este compus din antrenorii superiori pe probe. Aceștia sunt aprobați de Adunarea antrenorilor de atletism la propunerea Antrenorul federal principal (4.31).

a) organizează pregătirea loturilor naţionale pentru participarea acestora la competiţiile internaţionale oficiale;
b) controlează procesul de realizare a planurilor individuale de pregătire a membrilor loturilor naţionale;
c) anual propune Biroului Federației pentru aprobare componenţa lotului naţional, elaborat preventiv în comun cu Consiliul antrenorilor;
d) de comun acord cu Biroul Federației, coordonând în prealabil cu Consiliul antrenorilor, include/exclude sportivii în/din componenţa loturilor naţionale;
e) poartă răspundere pentru efectuarea controlului medical al membrilor loturilor naţionale;
f) contribuie la promovarea atletismului pe întreg teritoriul țării;
g) participă la achiziţionarea echipamentului şi inventarului sportiv;
h) este responsabil pentru încheierea contractelor cu membrii loturilor naţionale;
i) trimestrial informează Biroul Federației privind mersul pregătirii loturilor naţionale către competiţiile internaţionale oficiale, coordonând în prealabil cu Consiliul antrenorilor.

Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Din componenţa Comisiei de cenzori nu pot face parte membrii Biroului. Comisia de cenzori alege din componenţa sa Preşedintele şi secretarul Comisiei (p. 4.21). Comisia de cenzori:
– analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Biroului şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
– controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei (p. 4.22).

Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Federației și a activității Președintelui, Adunarea Generală poate desemna unul sau mai mulți cenzori sau poate decide ca activitatea acesteia să fie auditată anual de către un auditor extern. Cenzorul (Comisia de cenzori) este desemnat(-ă) de Adunarea Generală pe un mandat de 4 ani (p. 4.32). Cenzorul întocmește anual un raport cu privire la activitatea financiară a organizației și îl transmite Adunării Generale (p. 4.35).

Consiliul de supraveghere al Federației este un organ de control care activează pe baze obşteşti sau contra remunerare şi care, la necesitate, are menirea de a efectua nu mai rar decât o dată pe an supravegherea activităţii Federației sub aspectul respectării şi conformităţii de către aceasta a intereselor, obiectivelor, funcţiilor şi obligaţiilor statutare, precum şi a statutului de utilitate publică (p. 4.37). Membrii Consiliul de Supraveghere al Federației sunt aleşi la propunerea Preşedintelui Federației pentru o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generală sau Birou. Organul care i-a ales are împuternicirea şi de a-i demite în conformitate cu normele statutare sau legale (p. 4.38). Consiliul de Supraveghere este constituit din 3 persoane. Acestea nu pot fi concomitent membri ai Biroului Federației, vor evita conflictul de interese şi nu vor fi afiliaţi între ei (rude sau afini până la gradul III, inclusiv) (p. 4.39).

La propunerea Biroului, Adunarea Generală poate acorda titlul de „Președinte de onoare” persoanelor cu merite deosebite în dezvoltarea atletismului. Președinte de onoare poate fi un fost președinte al Federației care a servit cel puțin două mandate (opt ani). Președintele de onoare poate participa la ședințele Biroului sau la Adunarea Generală a Federației, dar nu are drept de vot. Președintele de onoare se poate bucura și de alte drepturi și beneficii, care vor fi stabilite de Adunarea Generală (p. 4.41).