Conducere

Organele de conducere şi de control ale Federaţiei

Conform Statutului FAM (p. 4.1), în structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

Adunarea Generală;
Biroul Asociaţiei;
Preşedintele;
Comisia de cenzori;
– Consiliul de supraveghere.

EXTRAS din Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale nr. 05/329 din 17.02.2017

* * *

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei (p. 4.2). Conform p. 4.3 al Statutului, Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
– determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
– decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
– examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
– alege şi revocă membrii Biroului, Comisiei de cenzori, Preşedintele Biroului (în continuare – Preşedinte), Vicepreşedintele şi Secretarul General;
– aprobă dările de seamă ale Biroului şi ale Comisiei de cenzori;
– hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
– hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

Biroul este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă (p. 4.12) :
– elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
– asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
– elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;
– aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
– aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
– stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
– aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
– gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
– stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
– primeşte şi exclude membrii Asociaţiei;
– adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
– hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
– decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

Preşedintele gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Biroului şi are următoarea competenţă (p. 4.16 ):
– este prima persoană care reprezintă Asociaţia pe plan intern şi extern;
– convoacă şi prezidează şedinţele Biroului şi a Adunării Generale;
– adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;
– reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
– administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
– organizează şi dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei, şi asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către  Biroul Asociaţiei;
– face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
– este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
– asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
– poarta răspundere personală de activitatea Asociaţiei si este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
– oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
– emite ordine, dispoziţii, indicaţii, instrucţiuni;
– decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.

Vicepreşedintele este ales de Adunarea Generală prin vot deschis sau secret, pe un termen de 4 ani, şi este membru al Biroului Asociaţiei. Vicepreşedintele înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia (p. 4.18).

Conform p. 4.19 al Statutului FAM, Secretarul General organizează activitatea organelor de conducere ale Asociaţiei; este ales pe un termen de 4 ani, prin vot deschis sau secret, la Adunarea generală şi este membru al Biroului Asociaţiei.

Pentru îndeplinirea sarcinilor statutare, Secretarul General organizează şi susţine activitatea comisiilor Asociaţiei.

Antrenorul loturilor naţionale (Antrenorul Federal) organizează pregătirea loturilor naţionale pentru participarea lor la competiţiile internaţionale oficiale. Antrenorul Federal este ales pe un termen de 4 ani la propunerea Adunării antrenorilor, în faţa căreia răspune (p. 4.20).

Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Din componenţa Comisiei de cenzori nu pot face parte membrii Biroului. Comisia de cenzori alege din componenţa sa Preşedintele şi secretarul Comisiei (p. 4.21). Comisia de cenzori:
– analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Biroului şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
– controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei (p. 4.22).

Consiliul de supraveghere al Asociaţiei este un organ de control care activează pe baze obşteşti sau contra remunerare şi care la necesitate are menirea de a efectua nu mai rar decât o dată pe an supravegherea activităţii Asociaţiei sub aspectul respectării şi conformităţii de către aceasta a intereselor, obiectivelor, funcţiilor şi obligaţiilor statutare precum şi a statutului de utilitate publică.
Membrii Consiliul de Supraveghere al Asociaţiei sunt aleşi la propunerea preşedintelui Asociaţiei pentru o perioadă de la un an până la patru ani de către Adunarea Generală sau Birou. Organul care i-a ales are împuternicirea şi de a-i demite în conformitate cu normele statutare sau legale ale Republicii Moldova.
Consiliul de Supraveghere este constituit dintr-un număr de până la 4 persoane. Acestea vor evita conflictul de interese şi nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de Administrare al Asociaţiei. (p.4.26)